Bezpieczeństwo na budowie

Bezpieczeństwo na budowie

Od 27 sierpnia 2002 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Jest to rozporządzenie wykonawcze do nowego przepisu w Prawie budowlanym (art. 21 a), na podstawie którego kierownik budowy ma obowiązek (przed rozpoczęciem prac) sporządzić plan bezpieczeństwa budowy i ochrony zdrowia osób przebywających na jej terenie, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Artykuł 21 a został wprowadzony do Prawa budowlanego nowelą z 12 listopada 2001 roku i wszedł w życie 12 lutego 2002 w poniższym brzmieniu:

1. Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:
1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,
2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,
3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników,
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach,
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza,
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych,
10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

3. Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, mając na uwadze stopień zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje.

Rozporządzenie precyzuje jaką formę i treść powinien mieć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w tym wprowadza jego podział na część opisową i rysunkową. Zostały w nim dokładnie zdefiniowane roboty budowlane uznane w art. 21 a Prawa budowlanego za specyficzne, których sposób przeprowadzenia należy zawsze  uwzględnić w planie. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2002 nr 151, poz. 1256.

Oceń artykuł
4,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: Serwis Przepisów Budowlanych

Polecamy Ci również

Zobacz także