Izolacje przewodów kominowych

Izolacje przewodów kominowych

Wyloty przewodów dymowych i spalinowych

Przy dachach płaskich o kącie nachylenia do 12°, niezależnie od konstrukcji dachu, wyloty powinny znajdować się co najmniej o 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych.
Przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° i pokryciu:

  • łatwo zapalnym - wyloty powinny znajdować się na wysokości co najmniej o 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy,
  • niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym - wyloty powinny się znajdować co najmniej o 0,3 m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę, dla prawidłowego działania przewodów ich wyloty powinny znajdować się:

  • przy dachach stromych ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyższej przeszkody dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej przeszkody;
  • dla kominów usytuowanych w odległości od 1,5 do 3 m od przeszkody - co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody;
  • dla kominów usytuowanych w odległości do 1,5 m od tej przeszkody - co najmniej o 0,3 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody.

Wyloty przewodów spalinowych

Przewody spalinowe prowadzi się od otworów rewizyjnych do wylotów komina lub nasady kominowej, wg dokumentacji technicznej. W celu zapewnienia prawidłowego działania kotłów grzewczych instalacja musi zapewniać minimalny ciąg kominowy, określony przez producenta kotłów. Wymiary przewodu spalinowego (przekrój wewnętrzny przewodu i wysokość komina) należy dostosować do rodzaju, wielkości i mocy kotła.
W przypadku urządzeń o ciągu naturalnym, w czasie ich pracy na całej długości przewodu spalinowego musi być zapewnione podciśnienie od 1 Pa do 15 Pa.

Rozwiązania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin muszą przeciwdziałać zawilgoceniu na całej długości przewodów i umożliwiać kontrolę w trakcie eksploatacji. W przypadku zamiany paliwa ze stałego na płynne należy dostosować przekrój komina do nowych warunków i zabezpieczyć istniejącą instalację odprowadzania spalin przed wykraplającym się kondensatem.

Przewody spalinowe muszą spełniać takie same warunki, jak przewody dymowe; należy je prowadzić od otworów rewizyjnych do wylotów komina. Otwory rewizyjne powinny się znajdować 0,4 m poniżej wlotu do przewodu. 
Przewody wentylacyjne prowadzi się od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny być wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza się też wykonywanie górnych otworów wylotowych jeżeli zastosowane zostały nasady blaszane nad wylotem.

Przy wykonywaniu przewodów kominowych należy zachowywać pion i przekrój poprzeczny konstrukcji. Dopuszcza się odchylenie przewodów od pionu nie przekraczające 30°. Przy pochyleniu połaci dachowej do 45° należy na załamaniach przewodów wykonywać otwory rewizyjne zamknięte szczelnymi drzwiczkami.
Na powierzchnie wewnętrzne w miejscach załamań należy nałożyć ochraniacze stalowe zabezpieczające przed uderzeniem kuli kominiarskiej. Długość przewodu odchylonego od pionu nie powinna przekraczać 2 m. Przewody powinny mieć na całej długości, łącznie z przejściami przez stropy i wieńce, jednakowy przekrój określony w dokumentacji, jednak nie mniej niż 14 x 14 cm, o kształcie kwadratu lub prostokąta. W przypadku kominów dwu- i więcej przewodowych przegrody z cegły między poszczególnymi przewodami oraz pomiędzy tymi przewodami, a licem muru wewnętrznego powinny mieć grubość co najmniej 12 cm. Przegrody pomiędzy przewodami, a zewnętrznym licem muru zewnętrznego muszą mieć grubość co najmniej 1 cegły (25 cm); przy takiej grubości należy stosować izolującą termicznie szczelinę powietrzną.

Konstrukcja muru kominowego

Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł powinny być pokryte pełnymi powierzchniami cegieł następnej warstwy. Wskazane jest, aby w powierzchniach wewnętrznych przewodów było jak najmniej spoin pionowych, a wszystkie spoiny w murach z przewodami były całkowicie wypełnione zaprawą. Powierzchnie przewodów muszą być gładkie (łącznie ze spoinami) i bez występów lub wklęśnięć. Nie należy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów. Trzony kominowe powinny być rapowane lub tynkowane na całej wysokości poza odcinkami przechodzącymi przez stropy ogniotrwałe. Kominy pod dachem powinny być tynkowane lub spoinowane.

Oceń artykuł
4,00 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także