Kto za co odpowiada na budowie

0
Kto za co odpowiada na budowie

Kierownik budowy ponadto jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („bioz”) oraz koordynowanie działań zapewniających jego przestrzeganie podczas wykonywanych robót budowlanych. Biorąc pod uwagę te względy kierownik budowy ma prawo żądania od wykonawców robót, dokumentów stwierdzających, że zatrudnieni pracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania robót, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponują sprzętem ochron osobistych.

„bioz”
Podstawą do opracowania planu „bioz” jest sporządzenie przez projektanta informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, która powinna uwzględniać specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. Na tej podstawie kierownik budowy sporządza plan, którego zakres i forma określona została w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kierownik ma również obowiązek umieszczenia na budowie lub rozbiórce danych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dane te powinny zawierać:

 • przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,
 • maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
 • informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ogłoszenie to powinno być umieszczone w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji projektu z pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu
  i stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach
  i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
  i przekazywanie ich do użytkowania,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

 • wydawać kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
 • żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

Oceń artykuł
4,75 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Aleksandra Tempczyk

Polecamy Ci również

Zobacz także