Odpowiedzialność za wady robót dekarskich

0
Odpowiedzialność za wady robót dekarskich

Za wady robót dekarskich odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wada może powstać podczas wykonywania prac lub dopiero podczas eksploatacji. Zastosowanie znajdują tu przepisy o rękojmi za wady.

Odpowiedzialność wykonawcy

Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny za wady techniczne, użytkowe oraz estetyczne. Zamawiający może żądać od wykonawcy naprawy, jeśli roboty dekarskie prowadzone są w nieprawidłowy sposób. Wówczas obowiązkiem wykonawcy jest zmiana sposobu wykonywania prac (inwestor określa termin na dokonanie tej zmiany). Jeśli wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, inwestor może odstąpić od umowy, a poprawienie i dalsze wykonywanie prac polecić innej osobie. Koszty ponosi niesolidny wykonawca, musi także zwrócić materiały, które zamawiający dostarczył.

Gdy wady pojawiają się już w gotowym dziele to zamawiający może:

  • wymagać usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie, gdy są one usuwalne;
  • odstąpić od umowy, gdy w żaden możliwy sposób nie można usunąć wad lub gdy wykonawca nie dokonał napraw w wyznaczonym terminie;
  • żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonane dzieło, w odpowiednim stosunku procentowym do wartości robót, dostosowanym do strat.

Wykonawca może odmówić naprawy szkód; jest to możliwe, gdy naprawa wymagałaby nadmiernych kosztów i byłaby nieopłacalna. W takim wypadku zamawiający może odstąpić od umowy, a jeśli wady nie wydają się ważne, może tylko domagać się obniżenia ceny.

Odpowiedzialność zamawiającego

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, jeśli to z przyczyn dotyczących zamawiającego (także wtedy, gdy te przyczyny były niezawinione przez zamawiającego) nie doszło do wykonania dzieła. Wynagrodzenie powinno być pomniejszone jedynie o to, co wykonawca zaoszczędził z powodu nie wykonania dzieła, na przykład zaoszczędził materiały, nie zapłacił wynagrodzenia należnego innym osobom, z którymi miał współpracować itp. Ponadto, jeżeli przyjmujący zamówienie poniósł jakąś szkodę w związku z niewykonaniem umowy, może dochodzić odszkodowania. Wysokość tej szkody trzeba jednak udowodnić.

Zamawiający jeśli zauważył wadę musi powiadomić wykonawcę w ciągu miesiąca od jej wykrycia, inaczej traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dzieła. Nie przedawniają się terminy rękojmi, jeśli wykonawca wadę zataił lub zapewnił, że wada nie istnieje.

Wszelkie prawa, wynikające z umowy o roboty budowlane (umowy o dzieło) przedawniają się po trzech latach od momentu oddania dzieła. Gdy dzieło nie zostało oddane to po trzech latach od dnia, w którym odbiór miał nastąpić.

Kodeks cywilny – fragmenty dotyczące odpowiedzialności za wady
„Art. 637. § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonana dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.
§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenie wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.
Art. 637. § 1. Jeżeli dzieło ma wad, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

Oceń artykuł
4,75 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także