Podstawy prawne

Podstawy prawne

Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Według Prawa budowlanego:
1. obiekt budowlany to:
a)  budynek z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b)  budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c)  obiekt małej architektury.
2.  budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni przegrodami budowlanymi ora ma fundamenty i dach.
2a. budynek  mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący  samodzielną całość.

Taka definicja budynku określa dach jako jego nierozerwalny oraz bardzo ważny element. Tak więc wszystkie prawne ustalenia dotyczące budynku dotyczą także budowy dachu (nieważne czy jest dopiero budowany czy remontowany) i określone są przez Kodeks cywilny.
W rozdziale XVI „Umowa o roboty budowlane” znajdują się prawa i obowiązki inwestora, wykonawcy i podwykonawcy.

Kodeks Cywilny – podstawy
„Art. 647. (200) Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłat umówionego wynagrodzenia.
Art. 647. (201) § 1. W umowie o roboty budowlane, a której mowa w art. 647, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców.
§ 2. Do zawarcia umowy przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z wykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
§ 3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis $ 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
§ 4. Umowy, o których mowa w § 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.
§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są nieważne.
Art. 658. Przepisy niniejszego niniejszego tytułu stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli.”

Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także