Program usuwania azbestu

Szacuje się, ze na terenie kraju znajduje się:

 • około 15.500 ton wyrobów zawierających azbest, w tym: 14.900 tys. ton płyt azbestowo-cementowych (1.351.500 tys. m2),
 • 600 000 ton rur i innych wyrobów azbeslowo-cementowych.

Największe nagromadzenie wyrobów azbestowych występuje na terenie:

 • województwa mazowieckiego - ok. 3 mln ton,
 • województwa lubelskiego - ok. 2 mln ton,
 • teren województw: łódzkiego, wielkopolskiego, podlaskiego i małopolskiego - po ok. l mln ton,
 • województwa: opolskie i lubuskie - poniżej 330 tys ton.

Trwałość płyt azbestowo-cementowych określa się na około 30 lat, okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy.W tym czasie powstawać będzie znaczna ilość odpadów, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) sklasyfikowane zostały na liście odpadów niebezpiecznych.

Cel programu

 • oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,
 • wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,
 • sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,
 • stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.

Zadanie programu to określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest.

W programie zawarte zostały:

 • ilości wyrobów oraz ich rozmieszczenie terytorialne w Polsce,
 • obliczenia ilości i wielkości niezbędnych składowisk z kosztami inwestycji i ich eksploatacji,
 • dochody i wydatki budżetu państwa z tytułu prac związanych z usuwaniem zawierających azbest,
 • szacunki innych dochodów i wydatków,
 • potrzeby kredytowe,
 • propozycje nowych uregulowań i nowelizacji przepisów odnoszących się do problematyki azbestu,
 • propozycje założeń organizacyjnych i monitoringu programu w układzie centralnym i terytorialnym.

Założenia programu:

 • w Polsce około 85% azbestu znajduje sitę w wyrobach budowlanych,
 • usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest działalnością remontowo-budowlaną i przynieść powinna znaczne ożywienie gospodarcze w dziedzinie budownictwa l produkcji materiałów budowlanych,
 • powinien powstać rynek usług kredytowo-bankowych dla obsługi nowych klientów z atrakcyjnymi ofertami dla mniej zamożnych właścicieli obiektów budowlanych, - powstaną dochody z podatków i opłat z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest, a także składowania ich jako odpadów,
 • niezbędna jest ratyfikacja przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) Nr 162 z 1986 r. oraz dostosowanie się do wymagań dyrektyw dotyczących azbestu, których stosowanie stanowić będzie obowiązek po wejściu Polski do Unii Europejskiej,
 • nadrzędne znaczenie ma ograniczenie wzrastającej ilości zachorowań i zgonów w Polsce (analogicznie, jak w Europie), wywoływanych szkodliwością azbestu. Potrzeba ochrony zdrowia i życia ludności zasadnym czyni skierowanie środków z funduszy ekologicznych na wsparcie programu.

Regulacje prawne: (ujęte są w ok. 30 aktach prawnych w tym 7 ustaw.)

Prawidłowa realizacja programu wymaga przestrzegania przepisów zawartych szczególnie w niżej wymienionych ustawach:

 • z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.
  z 2004 r.. Nr 3, poz. 20),
 • z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U, Nr 2, póz. 627, z późn. zm.),
 • z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.),
 • z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustaw - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, póz. 1085), oraz przestrzegania stosownych aktów wykonawczych do tych ustaw.

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest zakazuje:

 • wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu oraz wyrobów zawierających azbest,
 • produkcji wyrobów zawierających azbest,
 • obrotu azbestem i wyrobami azbestowymi,
 • z wyjątkiem azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych do celów specjalnych, nie mających jeszcze zamienników (art. ust. 3 ustawy).

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także