Program usuwania azbestu

Ustawa, weszła w życie 28 września 1997 r. i przedłużała o 12 miesięcy tylko produkcje, płyt falistych cementowo-azbestowych dla budownictwa, zezwalając na import azbestu dla tej produkcji oraz obrót tymi płytami. Zgodnie z terminem ustawowym, produkcja płyt falistych została zakończona we wszystkich zakładach (4 zakłady) do 28 września 1998 r., a od 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami.

Stosownie do delegacji (art. 4) wynikającej z ustawy dnia 19 czerwca 1997r, zostały opracowane rozporządzenia:

 • Ministra Gospodarki /w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Środowiska/ z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest /Dz.U. Nr 138, poz.895/, Znowelizowane rozporządzenie z 2 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 71, póz. 649).
 • Ministra Pracy i Polityki Społecznej /w porozumieniu z Ministrem Zdrowia/ z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów /Dz.U. Nr 45. poz.280/.

Aktualnie, rozporządzenie M.P i P.S. jest w końcowej fazie legislacji.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej reguluje tryb postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, a szczególnie postępowanie dotyczące użytkowania, konserwacji i usuwania takich wyrobów. Rozporządzenie nakłada na wszystkich właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego , instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest , przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu wyrobów, jak również dalszego postępowania wynikającego z tej oceny.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej określa szczegółowo obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach w kontakcie z azbestem, pracodawcy i osoby kierujące takimi pracownikami powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu takich prac, zgodnie z programem określonym w zał. 2 do w/w rozporządzenia.

Przepisy Unii Europejskiej: odnoszą się szczególnie do takich problemów jak:

 • ochrona zdrowia,
 • ochrona pracowników,
 • ochrona środowiska,
 • obowiązki pracodawców.

Z uwagi na rangę problemu, polskie przepisy prawne dotyczące azbestu powinny być dostosowane do wymagań dyrektyw Unii Europejskiej.

Wdrożenie postanowień dyrektyw zawierających wymagania adresowane do pracodawców prowadzących działalność związaną z możliwością narażenia pracowników na pył azbestowy oraz konieczność zgłaszania takiej działalności odpowiedzialnym władzom państwowym, pozwoli na wyeliminowanie przypadkowych wykonawców prac nie posiadających wymaganej wiedzy o zagrożeniach stwarzanych przez azbest.

Składowanie odpadów
Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów z azbestem jest ich składowanie:

 • problem unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest składowanych na istniejących i nowych składowiskach, zostanie rozwiązany w ramach wdrożenia Dyrektywy Rady 1999/3 I/WE w sprawie składowania odpadów,
 • istniejące wysypiska nie spełniające wymagań dyrektywy zostaną zmodernizowane najpóźniej do l lipca 2012 r.,
 • nowe składowiska odpadów azbestowych spełniać powinny wymagania konstrukcyjne dyrektywy z chwilą ich zakładania,
 • dostosowanie do wymagań prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi (w tym azbest) zaliczone zostało do priorytetów w NPPC w obszarze środowiska.

Ilość odpadów (ok.15 500 tyś. ton) azbestowych, które będą wymagały składowania w latach 2003-2032:

 • 2003-2012 - 5 400 tys. ton
 • 2013-2022 - 6 200 tys. ton
 • 2023-2032 - 3 900 tys. ton

Zakłada się 84 składowiska o powierzchni 1 ha. 2 ha i 5 ha.

Wybór miejsc lokalizacji składowisk należy dokonać w oparciu o wytyczne zawarte w dyrektywie 99/31/WE w sprawie składowania odpadów oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, póz.549).

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także