Program usuwania azbestu

Liczba składowisk potrzebnych w danym województwie zależy od przyjętych koncepcji budowy:

 • dużego „centralnego" składowiska o powierzchni 10 ha dla potrzeb regionu lub jego znacznej części,
 • średnich składowisk o powierzchni ok.5 ha,
 • małych składowisk o powierzchni do 2 ha lokalizowanych przy istniejących składowiskach komunalnych na wydzielonych częściach składowisk z możliwością rozbudowy pozwalającą na składowanie odpadów w następnych latach.

Jako optymalna głębokość składowania przyjęto 8 m warstwowo układanych opakowanych odpadów, które po wypełnieniu składowiska przysypywane są 2 m warstwą gruntu.

Liczba składowisk i ich lokalizacja zależy od decyzji organów samorządu powiatowego i gminnego.

Program zakłada, że w latach 2003-2012 potrzebnych będzie 34 składowisk w tym: 15 o powierzchni 1 ha, 16 - 2 ha i 3 - 5 ha.
Aktualnie funkcjonuje już 25 składowisk (a było ich 8) odpadów azbestowo-cementowych o różnej pojemność składowania.

Szacowane koszty realizacji programu w okresie 30 lat - ogółem 48.232,00 min zł w tym:

 • środki prywatne 47.198,00
 • środki publiczne 821,15
 • środki zagraniczne 212,85

w ramach środków publicznych - 821,15

 • udział funduszy samorządowych i ekologicznych 711,00
 • udział budżetu państwa 65,15
 • udział Funduszu Pracy 45,00

z ogólnej kwoty środków budżetu państwa - 65,15 przewiduje się wydatki:

 • w latach 2003-2006 15,75; średniorocznie 3,94
 • w latach 2007-2032 49,40; średniorocznie 1,90

Szacowane dochody programu:

 • dla budżetu państwa z tytułu usuwania wyrobów azbestowych oraz nowych pokryć, eksploatacji składowisk (VAT i podatek dochodowy),
 • dla funduszu ekologicznego i samorządów (z tytułu opłat za składowanie odpadów),
 • wynikające 7 przyrostu wartości obiektów i mieszkań, gruntów budowlanych.

Środki wymieniane w programie przewiduje się m. in. na wspieranie:

 • szkolenia pracowników administracji publicznej w zakresie szczegółowych przepisów i procedur dotyczących azbestu,
 • utworzenie ośrodka referencyjnego badań i oceny ryzyka zdrowotnego związanego z azbestem,
 • oczyszczania miejsc publicznych,
 • budowy składowisk odpadów azbestowych,
 • monitorowanie realizacji programu,
 • działalności informacyjno-popularyzacyjnej w mediach na temat bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów ich usuwania.

Koncepcja zarządzania programem
Interdyscyplinarność programu wymaga koordynacji pracy wszystkich jednostek i instytucji odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub pośrednio biorących udział w ich realizacji. Dlatego też zadania przewidziane programem są realizowane na trzech poziomach:

 • centralnym - Rada Ministrów, minister właściwy do spraw gospodarki w strukturze ministerstwa Główny Koordynator programu
 • wojewódzkim - wojewoda, samorząd województwa,
 • lokalnym - samorząd powiatowy, samorząd gminny.

Minister Gospodarki i Pracy powołał Głównego Koordynatora , który jest odpowiedzialny za współdziałanie poszczególnych jednostek i instytucji oraz podejmowanie inicjatyw we wdrażaniu programu. Utworzona została również Rada Programowa jako organ inicjatywny, opiniodawczy i doradczy. Rada liczy 60 członków i w jej skład wchodzą przedstawiciele zainteresowanych resortów, urzędów centralnych, instytutów, banku, wsystkich urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Dla usprawnienia pracy Rady powołano 8 komisji problemowych:
1) komisja prawno - regulaminowa,
2) komisja ds. ochrony przed szkodliwym działaniem azbestu na ludzi,
3) komisja ds. funduszy europejskich,
4) komisja pracownicze - socjalna,
5) komisja ds. szkoleń i przygotowania kadr,
6) komisja finansowo-budżetowa,
7) komisja d.s. gospodarki odpadami,
8) komisja ds. monitoringu realizacji programu

 • Na poziomie wojewódzkim za realizację "Programu..." odpowiada wojewoda i zarząd województwa. Program określa zadania jakie powinny być realizowane przez wojewodów i samorząd województwa.
 • Na poziomie lokalnym za realizację zadań odpowiada zarówno samorząd powiatowy jak i samorząd gminny. Program określa zadania zarządu powiatu, rady powiatu, zarządu gminy, rady gminy.
Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: mgr Stanisława Szałucha

Opracowanie: Redakcja

Źródło: e-azbest.pl

Zdjęcia: Eko-mix

Polecamy Ci również

Zobacz także