Składanie zamówień na prace dekarskie

Składanie zamówień na prace dekarskie

Zamówienia na roboty dekarskie określone są w Kodeksie cywilnym (art. 66-72). Na podstawie tych przepisów inwestor może wybrać najbardziej korzystną dla siebie ofertę. Wybór może nastąpić poprzez ofertę, przetarg lub negocjacje. Przetarg uregulowany jest także w ustawie o zamówieniach publicznych.

Oferta to złożenie propozycji konkretnemu wykonawcy. Aby doszło jej podpisania, a następnie realizacji wykonawca musi zaakceptować umowę, czyli ją przyjąć. Kodeks cywilny wymaga, aby w ofercie znalazły się wszystkie istotne postanowienia (essentialia negotii). Powinny to być elementy indywidualne dla danej umowy, które ją charakteryzują. Zawarcie umowy następuje tylko wtedy, gdy jej gdy przyjęcie nastąpiło bez jakichkolwiek zmian, zastrzeżeń lub uzupełnień. Oferta wiąże zamawiającego i wykonawcę.
Przetarg jest szczególną odmianą oferty - ma charakter postępowania wielostronnego i eliminacyjnego. Celem przetargu jest wybór jednego oferenta, z którym zostanie zawarta umowa. Kodeks cywilny wyróżnia dwa rodzaje przetargów:

  • ustny, inaczej aukcja lub licytacja -  na wezwanie ogłaszającego przetarg obecne osoby (licytanci) składają oferty słowne lub za pomocą odpowiednich znaków, oraz że są składane oferty coraz korzystniejsze. Oferta złożona w przetargu ustnym przestaje wiązać, gdy inny licytant złożył ofertę korzystniejszą, albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zawarcie umowy następuje z chwilą wybrania oferty;
  • pisemny, zwany także przetargiem ofert – oferenci w odpowiedzi na ogłoszenie przetargu składają (w ciągu określonego czasu) pisemne oferty.

Przetarg ustny jak i pisemny może być poprzedzony warunkiem złożenia wadium - określonej kwoty pieniężnej przed złożeniem oferty.

Kodeks cywilny – fragmenty dotyczące składania zamówień
„Art. 66 § 1. Kto oświadczył drugiej stronie wolę zawarcia umowy, określając w oświadczeniu jej istotne postanowienia (oferta), i zaznaczył termin, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, ten jest ofertą związany aż do upływu oznaczonego terminu.
§ 2. Gdy termin nie był oznaczony, oferta złożona w obecności drugiej strony za pomocą telefonu lub innego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, jeżeli nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez uzasadnionego opóźnienia.
Art. 67. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło z opóźnieniem, lecz w jego treści lub okoliczności wynika, że zostało wysłane w czasie właściwym, umowa dochodzi do skutku, chyba że składający ofertę zawiadomi niezwłocznie drugą stronę, iż wskutek opóźnienia odpowiedzi poczytuje umowę za nie zawartą.
Art. 68. Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę.
Art. 69. Jeżeli według przyjętego w danych stosunkach zwyczaju lub według treści oferty dojście do składającego ofertę oświadczenia drugiej strony o jej przyjęciu nie jest potrzebna, w szczególności jeżeli składający żąda niezwłocznego wykonania umowy, umowa dochodzi do skutku, skoro druga strona w czasie właściwym przystąpi do jej wykonania; w przeciwnym razie umowa przestaje wiązać.
Art. 70. § 1. W razie wątpliwości poczytuje się umowę za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczeniu o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest potrzebne - w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy.
§ 2. W razie wątpliwości poczytuje się umowę za zawartą w miejscu otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczeniu o jej przyjęciu nie jest potrzebne - w miejscu zamieszkania składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.
Art. 70 (1) § 1. Umowa może być zawarta w drodze przetargu ustnego lub pisemnego.
§ 2. Ogłoszenie przetargu obejmuje co najmniej czas, miejsce, przedmiot oraz warunki przetargu.

Art. 70 (2) § 1. Oferta złożona w toku przetargu ustnego przestaje wiązać, gdy inny licytant złoży ofertę korzystniejszą albo przetarg zostanie zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej.
§ 2. Zawarcie umowy w drodze przetargu ustnego następuje w chwili wybrania oferty.
Art. 70 (3) § 1. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej.
§ 2. Ogłaszający przetarg ma obowiązek powiadomić niezwłocznie uczestników przetargu pisemnego o jego wyniku lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. Powiadomienie wymaga pisma lub ogłoszenia w taki sam sposób, w jaki nastąpiło ogłoszenie przetargu.
§ 3. Do ustalenia chwili zawarcia umowy w drodze przetargu pisemnego stosuje się przepisy dotyczące przyjęcia oferty.
Art. 70 (4) § 1. Strona umowy zawartej w drodze przetargu może żądać jej unieważnienia, jeżeli druga strona lub działająca z nią w porozumieniu osoba trzecia sprzecznie z prawem lub zasadami współżycia społecznego wpłynęła na wynik przetargu. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także dający zlecenie.
§ 2. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dowiedzenia się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływie roku od dnia zawarcia umowy.
Art. 71. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.
Art. 72. Jeżeli strony prowadza rokowania w celu zawarcia umowy oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich postanowień, które były przedmiotem rokowań.”

Kodeks cywilny odrębnie traktuje umowę przedwstępną (art. 389-390). Zawarcie umowy właściwej (przyrzeczonej) może być poprzedzone zawarciem umowy przedwstępnej. Powinna ona określać rodzaj umowy, strony umowy, przedmiot umowy, cenę, miejsce i termin, w ciągu którego umowa przyrzeczona zostanie zawarta, liczba egzemplarzy umowy, tryb wprowadzania zmian (aneksów), powołanie się na przepisy prawne, podpisy stron lub ich pełnomocników.

„Art. 389. Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej oraz termin w ciągu którego ma być ona zawarta.
Art. 390 § 2. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.”

 

Oceń artykuł
4,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Joanna Siemieniuk

Polecamy Ci również

Zobacz także