THERMANO AGRO – sposób na „agro budownictwo”

THERMANO AGRO – sposób na „agro budownictwo”

Snując rozważania nad specyfiką nowoczesnego „agro budownictwa” zajmować się należy jedynie ta częścią wiejskiego budownictwa, która związana jest z szeroko pojętą produkcja rolną i integralna jej częścią, przechowalnictwem wytworzonych płodów rolnych. Z oczywistych powodów wyłączamy wiejskie budownictwo mieszkaniowe, jako nie różniące się już zupełnie budowlaną problematyką od problemów typowego budownictwa miejskiego (chyba, na szczęście, już nie).

płyty poliuretanowe THERMANO AGRO - montaż do krokwi

Te produkcyjne „agro obiekty”, na stałe wrysowane w nowy pejzaż współczesnej polskiej wsi, już od dawna realizując swoje zadania czerpiąc co najlepsze z najnowocześniejszych rozwiązań termoizolacyjnych. W tym też kontekście coraz większym zainteresowaniem  cieszą się materiały o najwyższych parametrach termoizolacyjnych, mogące jednocześnie przez długie lata bezawaryjnie pracować bez zmiany swoich podstawowych, najważniejszych parametrów użytkowych,  bez konieczności uciążliwych konserwacji, czy poważniejszych remontów i napraw. Grupą takich nowoczesnych termoizolacyjnych materiałów są proponowane przez firmę BALEXMETAL warstwowe płyty izolacyjne z różnymi rdzeniami wypełniającymi (wełna mineralna, spieniony polistyren EPS czy twarda pianka poliuretanowa typu PUR), nowoczesne twarde płyty THERMANO w trwałych gazoszczelnych „obłogach”, czy też specjalizowane na rolnicze zastosowania nowoczesne płyty z twardego spienione poliizococjanuranu PIR.

płyty THERMANO AGRO - system podwieszany

Przechowalnie, mroźnie, chłodnie

To królestwo płyt warstwowych z coraz częściej stosowanymi płytami z rdzeniem typu PUR. Wybór taki najczęściej podyktowany jest podstawowym charakterystycznym parametrem użytkowym, który dystansuje konkurencyjne rozwiązania materiałowe. To oczywiście najlepsze wśród popularnych na budowlanym rynku właściwości termoizolacyjne. Pianki PUR/PIR mają, bowiem jedne z najniższych wartości współczynnika przewodzenia ciepła wśród materiałów termoizolacyjnych, wynoszące λPIR/PUR≈ 0,023 W/(m·K),  co implikuje możliwość stosowania relatywnie mniejszych grubości przegród (ścian, dachów, posadzek). Dla porównania średnie wartości tego parametru typowych materiałów znajdujących się na rynku przybliżyć można dla wełny mineralnej wielkością λwm≈ 0,040 W/(m·K), czy dla spienionego polistyrenu λEPS≈ 0.032 W/(m·K).
Znana organizacja, o międzynarodowym zasięgu zrzeszająca inżynierów zajmujących się projektowaniem i budowaniem takich obiektów – IACSC (International Association for Cold Storage Construction) podaje elementarne kryterium sprawnego doboru grubości izolacji termicznej w swojej publikacji /„Design, Construction, Specification and Fire Management…”/.
Wychodząc z wieloletnich obserwacji i specjalizowanych eksperymentów ustalono, że minimalna grubość izolacji termicznej budowli powinna być tak oszacowana, aby strumień ciepła transportowany przez przegrodę nie był większy niż 10 W/m² . Sprowadza się to do spełnienie warunku opisanego przez prostą zależność:

                    Φ = (Te - Ti) · U < 10 W/m²

gdzie:
Φ – strumień ciepła przechodzący przez przegrodę,
Te – temperatura na zewnątrz przegrody (pomieszczenia),
Ti – temperatura wewnątrz przegrody (pomieszczenia),
U – współczynnik przenikania ciepła płyty warstwowej o grubości d [m] i współczynniku przewodzenia ciepła λ[W/(m·K)].

 Lub inaczej :

                    dmin> (Te - Ti) · λ/10

Jak widać z takich prostych szacunków, planowana izolacyjność przegrody może być realizowana za pomocą płyt o różnym wypełnieniu przy zachowaniu stosunku ich grubości odwrotnie proporcjonalnego do wartości stosunku ich współczynników przenikania ciepła.

Np.          λwmPIR/PUR= 0,040 /0,023 = 1.74

Co oznacza, że energetycznie ekwiwalentna warstwa przegrody wykonana z wełny mineralnej musi być prawie dwa razy (≈ 1.74) grubsza niż wypełniająca te samą izolacyjna funkcję warstwa THERMANO.
To podstawowy argument za wyborem tego materiału. Wśród wielu innych jest jeszcze jeden jeszcze brany jest często pod uwagę przez przewidujących projektantów. To struktura pianki o zamkniętych porach, a więc struktury najbardziej odpornej na wszelkiego rodzaju zawilgocenia, głównie w miejscach wszelkich nieciągłości płyt (zamki, połączenia z sufitem, ścianami itp.). Efekty takie, ze względu na ekstremalne warunki pracy chronionych pomieszczeń (niskie temperatury, często z kontrolowaną atmosferą) są o wiele bardziej prawdopodobnie niż w klasycznym „normalnotemperaturowym” budownictwie, choć i tam bywają poważne problemy.  Problemy te wynikają głównie z dwu powodów. Po pierwsze z bardzo niestabilnego poziomu wilgotności względnej (niejednokrotnie sięgającego prawie 100%), oraz prawie zawsze niezwykłej agresywności chemicznej i biologicznej atmosfery wewnątrz budynku inwentarskiego.

płyta poliuretanowa THERMANO AGRO płyta poliuretanowa THERMANO AGRO - przekrój

Prace Hallebranda z 1993 opisują aż 136 zidentyfikowanych substancji gazowych towarzyszących procesowi chowu zwierząt. W powietrzu wentylacyjnym przeciętnego budynku inwentarskiego budynku inwentarskiego występuje bardzo wiele z tych gazów, a  znaczna ich część jest niezwykle agresywna chemicznie.

Do najistotniejszych należą:     

 • Amoniak NH3  (do 14 mg/m³)
 • Metan CH4
 • Podtlenek azotu N2O
 • Siarkowodór H2S (do 10 mg/m³)
 • Cząsteczki lotnych kwasów tłuszczowych
 • Fenole C6H5OH
 • Indole C8H7N
 • Melaminy C3H6N6
 • Agresywne pyły i inne aero czynniki

… a to nie wszystko.

hala ocieplona płytami THERMANO AGRO

Znaczna część tych związków nie jest obojętna np. dla spienionych polistyrenów (styropianów) i stanowi to podstawowe ograniczenie w ich trwałym stosowaniu. Kontakt z wieloma organicznymi związkami  z powyższego zestawu kończy się przedwczesną utrata elementarnych właściwości, głównie mechanicznych i znacznie przyspieszonymi efektami starzenia termoizolacji.
Wełna mineralna w tych zastosowaniach też nie będzie trwale wypełniać swojej roli bo choć odporna chemicznie (sama wełna, nie organiczne związki lepiszcza), to kłopoty pokazywać się będą jeśli umieścimy ją w niezwykle ekstremalnych warunkach wilgotnościowych. Zawilgocona, z dowolnych powodów, wełna mineralna to termiczny i biologiczny koszmar.
Przestrzeń w hali zwierząt to bardzo złożone środowisko, o niezwykle niestabilnych warunkach mikroklimatycznych. W najprostszej wersji szacunki termiczno - wilgotnościowe tych obiektów, sformułowane są w klasycznej metodzie wymiarowania termicznego, w której straty ciepła na wentylację liczone są wedle kryterium ilości pary wodnej lub dwutlenku węgla (np. uproszczona metoda wskaźnika właściwości termicznych (WWT), opracowanej przez Wolskiego).

system podwieszany THERMANO AGRO

Bez wchodzenia w szczegóły, wystarczy zapoznać się jedynie z założeniami tej metody gdzie warunki kondensacji określa się w dwu wariantach przy następujących założeniach:

a) stała temperatura powietrza wewnętrznego równa 8°C,

 • stała wilgotność powietrza wewnętrznego równa 85%,
 • zmienna wilgotność powietrza zewnętrznego od 50 do 100%.

b) stała temperatura powietrza wewnętrznego równa 8°C,

 • stała wilgotność powietrza zewnętrznego równa 85%,
 • zmienna wilgotność powietrza wewnętrznego od 50 do 100%.

Jak widać wilgotność względna powietrza i temperatura po obu stronach przegród budowlanych w tym modelu ulegają niezwykle dynamicznym zmianom a wymiana ciepła drogą przenikania przez przegrody odbywa się według warunków nieustalonych. Zmienność tak określonych warunków powoduje, że prawdopodobieństwo wystąpienia kondensacji pary wodnej w przegrodzie (lub na jej powierzchni) jest znaczne i trudne do oszacowania, przez co niezwykle niebezpieczne.

Jeśli tak jest, to wykluczone w praktyce jest stosowanie materiałów o małym dyfuzyjnym oporze dla pary wodnej. Instalacja więc warstwy termoizolatora wykonanego z wełny mineralne (czy tez otwarto komórkowej piance natryskowej) w praktyce jest niezwykle ograniczona.

Proponowany przez firmę BALEX METAL przeznaczony do tychzastosowań materiał termoizolacyjny pod handlową nazwą THERMANO AGRO żadnej z tych dyskwalifikujących cech nie posiada.  

THERMANO AGRO to specjalnie zaprojektowana płyta poliizocjanurowa (PIR) ze warstwami zewnętrznymi wzmocnionymi folią aluminiowa o grubości 50 µm  w istotny sposób zwiększający odporność mechaniczną i chemiczną całego zestawu. Dodatkowo, na jedna z powierzchni naniesiona została trwała, odporna chemicznie warstwa estetycznego pokrycia (farby), stanowiąca  istotny element dobrostanu hodowanych i umożliwiająca łatwe, i mikrobiologicznie skuteczne, czyszczenie tych powierzchni urządzeniami wysokociśnieniowymi.

Odmiana płyty THERMANO AGRO jest zaprojektowana pod zastosowanie przede wszystkim do budynków inwentarskich jako podsufitka. Izolacja ta posiada najlepsze parametry izolacyjne na rynku (λ=0,023 [W/m·K]), dzięki czemu zapewnia realne oszczędności w kosztach ogrzewania i chłodzenia, oraz wpływa na optymalne dostosowanie temperatury we wnętrzach budynków inwentarskich.

Gęstość THERMANO AGRO to zaledwie około 30 kg/m³. W porównaniu do twardej wełny, to ciężar nawet do 5 razy mniejszy, a przy uwzględnieniu odpowiadających grubości izolatorów, przy zachowaniu jednakowych współczynników U, nawet do 7-8 razy mniejszy. Lekkość i sztywność THERMANO AGRO zapewnia dzięki temu bardzo łatwy i szybki montaż.

Montaż płyt jest niezwykle prosty i może być realizowany bezpośrednio wkrętami do krokwi, jętek bez profili PCV lub w formie sufitu podwieszanego z profilami PCV.

płyty poliuretanowe THERMANO AGRO - montaż do jętek

Ta propozycja, to naprawdę zupełnie inna, nowoczesna, energooszczędna i zdrowa „AGRO rzeczywistość”.

Płyty poliuretanowe Balex Metal – zobacz więcej

Oceń artykuł
5,00 / 1 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: mgr inż. Krzysztof Milczarek

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: Balex Metal

Polecamy Ci również

Zobacz także