Umowa na kompleksowe wykonanie dachu

Duża inwestycja wymaga precyzyjnej umowy. Trzeba w niej bardzo szczegółowo określić przedmiot i zakres prac, zasady rozliczenia między stronami, w tym konsekwencje wynikające z przekroczenia przez wykonawcę ustalonego wcześniej wynagrodzenia
i niedotrzymania terminów.

Umowa o roboty budowlane
na kompleksowe wykonanie dachu na budowie budynku
mieszkalnego ............................... przy ul. ............................... w ............................  


Umowa o roboty budowlane
zawarta w dniu ............. pomiędzy:
.................................... z siedzibą w ............................., ul. ................................., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ...............
w Sądzie Rejonowym dla ............................., ......Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. ....................................................
..........................................................
2. ....................................................
..........................................................
a
.....................................z siedzibą w .............................., ul. ............................, zwaną dalej Podwykonawcą, reprezentowaną przez:
1. ..........................................................................
..............................................................................
o następującej treści:
Zgodnie z art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego niniejsza Umowa wchodzi w życie wyłącznie w przypadku zgody Klienta. Jeżeli Klient, w terminie 14 dni od przedstawienia mu, przez Zamawiającego Umowy
z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie niniejszej umowy.
Jednocześnie, zgodnie z art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego zastrzegamy, iż do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego oraz Klienta.
W przypadku braku takiej zgody Zamawiający oraz Klient nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu zawartej umowy.

§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Podwykonawca przyjmuje do wykonania na budowie obiektu mieszkaniowego pod nazwą ................ mieszczącego się przy ul. ................ w .................następujący zakres robót:
Oceń artykuł
2,33 / 6 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także