Umowa o roboty dekarskie

0
Umowa o roboty dekarskie

Jednym z ważniejszych postanowień umowy zarówno dla Wykonawcy, jak i Zamawiającego jest określenie wynagrodzenia. Umowa o roboty dekarskie jest rodzajem umowy o dzieło, więc przy określaniu wynagrodzenia obowiązują zasady określone w Kodeksie cywilnym w rozdziale XV  „Umowa o dzieło”.

Wynagrodzenie o roboty dekarskie może być ryczałtowe lub kosztorysowe.  
Wynagrodzenie ryczałtowe ma miejsce najczęściej, gdy wykonywane prace są proste, nie wymagające szczegółowej kalkulacji lub gdy strony pozostają w stałych stosunkach i mają już doświadczenie co do kosztów wykonania określonego dzieła. Ustalona wysokość wynagrodzenia jest z góry określana i nie ulega zmianie - Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac. Taki rodzaj wynagrodzenia jest ryzykowny dla Wykonawcy, ponieważ może okazać się nieopłacalny.
Wynagrodzenie ryczałtowe może być podwyższone przez sąd, ale tylko wtedy, gdy wykonanie dzieła groziłoby Wykonawcy rażącą stratą. Sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
Wynagrodzenie kosztorysowe nie jest z góry dokładnie przewidziane, ale określone na podstawie planowanych prac i przewidywanych kosztów wykonania dzieła. Wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie w razie zmiany cen (stawek) oraz w momencie ujawnienia się nieprzewidzianych robót. Taki rodzaj rozliczenia jest wybierany najczęściej podczas remontu dachu, kiedy nie można zaplanować ilościowego i rzeczowego zakresu robót.

Kodeks cywilny - fragmenty dotyczące wynagrodzenia
"Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
Art. 628. § 1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.
§ 2. Przepisy dotyczące sprzedaży według cen sztywnych, maksymalnych, minimalnych i wynikowych stosuje się odpowiednio.
Art. 629. Jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek.
Art. 630. § 1. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą do obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.
§ 2. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.
Art. 631. Gdyby w wypadkach przewidzianych w dwóch artykułach poprzedzających zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.

Oceń artykuł
4,50 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także