Umowa o wykonanie robót dekarskich

0
Umowa o wykonanie robót dekarskich

3. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte niniejszą umową stanowią tajemnicę handlową Zamawiającego i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nie uprawnionym osobom trzecim.
4.  Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

Par. 5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
2.  Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń kierownika budowy oraz osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.

Par. 6
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
2.  Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

Par. 7
1.  Wykonawca oświadcza, iż cały zakres objętych niniejszą umową robót wykona nakładem własnym.
2.  Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3.  W przypadku powierzenia wykonania osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami (w tym BHP).

Par. 8
1.  Strony ustalają jednomiesięczne okresy rozliczeniowe za roboty będące przedmiotem odbioru częściowego.
2.  Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru.
3.  Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą protokoły odbioru częściowych oraz faktury Wykonawcy wystawiane Zamawiającemu.
4.  Faktury wystawiane będą każdorazowo na podstawie sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego obmiarów sporządzonych przez Wykonawcę.
5.  Stawki wykonawcy z tytułu wykonywania na rzecz Zamawiającego robót objętych niniejszą umową określa wiążąca dla Wykonawcy oferta, o której mowa w Par. 2 ust. 1.
6.  Wykonawca oświadcza, iż w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych wykraczających poza zakres usług, o których mowa w Par. 1, przedłoży na życzenie Zamawiającego ofertę ich wykonania na bazie stawek zawartych w ofercie, o której mowa w Par. 2 ust. 1 umowy.

Par. 9
1.  Płatności za faktury częściowe dokonywane będą przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia właściwej faktury Zamawiającemu.
2.  Płatność za fakturę końcową dokonana zostanie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu ................ dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia właściwej faktury Zamawiającemu.
3.  Po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót ewentualne dalsze roszczenia Wykonawcy nie będą uwzględnione.

Wzór umowy - plik do pobrania

Oceń artykuł
2,65 / 20 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także