Umowa o wykonanie robót dekarskich

0
Umowa o wykonanie robót dekarskich

Umowa o roboty dekarskie jest rodzajem umowy o dzieło. Chcąc ułatwić inwestorowi indywidualnemu zawarcie umowy przedstawiamy wzór. Oczywiście można ją modyfikować - wykreślić niektóre punkty lub dopisać dodatkowe ustalenia.

Umowa na wykonanie robót budowlanych
zawarta w dniu...................................
w...................................................
pomiędzy:
1)
...........................................................................
...........................................................................
zwanym dalej Zamawiającym, a
2)
...........................................................................
...........................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.

Par. 1
1.  Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na budowie
...........................................................................
w .........................................................................
robót: ...................................................................
2. Celem umożliwienia wykonania usługi, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapewni Wykonawcy przyłącze do wody, energii elektrycznej, dostęp do urządzeń sanitarnych oraz ......................................................................
............................................................................

Par. 2
1.  Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określony jest dokumentacją techniczną oraz ofertą z dnia .................... r.
2.  Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

Par. 3
1.  Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę umowy robót strony ustalają na dzień ................... r.
2.  Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty objęte niniejszą umową do dnia ................... r.
3.  Wiążący Wykonawcę szczegółowy harmonogram robót stanowi załącznik 1 do niniejszej umowy.

ust. 2 i 3 może brzmieć:
2. Kolejne etapy robót będą każdorazowo ustalane pomiędzy stronami w formie pisemnej przyjętej przez obie strony. Ustalenia takie obejmować będą ich zakres oraz termin wykonania.
Ostateczny termin zakończenia wszelkich robót strony ustalają na dzień ................... r.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.
5. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych.

Par. 4
1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwłaszcza przepisami BHP), a także że będą one wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia.
2.  Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,
b)  posiadanie przez te osoby aktualnych badań lekarskich,
c)  przeszkolenie stanowiskowe.

Wzór umowy - plik do pobrania

Oceń artykuł
2,68 / 22 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także