Regulamin serwisu

Regulamin portalu E-dach

Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, zwana dalej Spółką, udostępnia portal E-dach bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej stronie internetowej.

Niniejszy regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach portalu E-dach,
 • warunki i zasady zamieszczania wpisów na portalu E-dach przez Użytkowników,
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z serwisu internetowego portalu E-dach są następujące:

 • Komputer z dostępem do Internetu;
 • Dostęp do poczty elektronicznej;
 • Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
 • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

Właściciel dokłada najwyższych starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności portalu E-dach przez 24 godziny na dobę, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności portalu E-dach w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

Zabronione treści

W portalu E-dach nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, treści pornograficzne, treści nieetyczne czy uznawane za niemoralne.
Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w portalu zdjęć, grafiki, wideo oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności:

 • zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
 • zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
 • obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
 • przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
 • naruszające prawo do prywatności,
 • zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora,
 • treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególności hakerstwa, crackingu lub phreackingu; zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy,
 • treści powszechnie uznane jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum),
 • treści zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść E-mieszkanie.

Użytkownicy naruszający przedstawione zasady mogą zostać usunięci z portalu poprzez zablokowanie lub też usunięcie profilu Użytkownika. Spółka ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści, zdjęć samodzielnie zamieszczonych na łamach portalu przez użytkowników w przypadku uznania, iż są one niezgodne z prawem, naruszają ww. normy, naruszają prawa osób trzecich.
Spółka zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany funkcjonalności portalu w każdym czasie,
 • czasowego zawieszania działania portalu,
 • trwałego wyłączenia portalu,
 • niezwłocznego nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści (np.: zdjęcia, tekstu lub linku).

Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla zarejestrowanych Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem.

Rejestracja na portalu E-dach

 • Każdy Użytkownik może założyć i korzystać wyłącznie z jednego konta przyporządkowanego do jego adresu e-mail. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z konta.
 • Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika konta jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. Użytkownik konta zakłada swój login i hasło pozwalające mu aktywnie korzystać z zasobów portalu E-dach.
 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, normami społecznymi oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet, a także postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • Rejestracja na portalu E-dach jest darmowa. 
 • Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Spółką oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z portalu, w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy prawo prasowe oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Spółki oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach portalu E-dach, w którym Użytkownik musi podać następujące dane: swój nick, adres e-mial oraz hasło. 
 • Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
 • Umowa na korzystanie z portalu E-dach z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika.
 • W procesie zawierania umowy na odległość w ramach portalu E-dach Użytkownik winien podać prawidłowy adres e-mail, na który Spółka wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) oraz potwierdzeniem wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile taka zgoda została udzielona. 
 • Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827). Umowa na świadczenie usług zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Spółki stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy, 
 • w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827).

W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez konsumenta ze Spółką w zakresie portalu E-dach Spółka może z uwagi na naturę oferowanej konsumentowi rzeczy lub usługi:

 • wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
 • wymagać zgody konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
 • wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.

Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Spółkę w zakresie korzystania z portalu E-dach w każdym czasie opuszczając strony portalu E-dach. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z portalu E-dach w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z portalu E-dach.

Umowa na korzystanie z portalu E-dach zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika w portalu E-dach, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w portalu E-dach.

Rozwiązanie umowy opisane powyżej pozostaje bez wpływu na udzielenie licencji Spółce przez Użytkownika.

Spółka może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z portalu E-dach za pośrednictwem jego indywidualnego konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów portalu E-dach ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

 • podał w trakcie rejestracji na portalu E-dach dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszenie prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem portalu E-dach naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników portalu E-dach,
 • dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Spółki, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania portalu E-dach, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Spółki.

Użytkownik korzystając z portalu E-dach zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
 • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach portalu E-dach niezamówionej informacji handlowej, 
 • korzystania z portalu E-dach w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach portalu E-dach jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania z portalu E-dach w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa postanowieniami Regulaminu.

Linki do innych stron www

Na stronach portalu E-dach mogą być umieszczane linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Spółka nie odpowiada jednak za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron, ani za treść informacji tam zawartych.

Prawa autorskie

Korzystanie z informacji, danych umieszczonych w portalu E-dach nie oznacza dla użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
W szczególności, zabronione jest kopiowanie treści lub jej części oraz zdjęć i elementów graficznych (w tym elementów wizerunkowych portalu), a także ich udostępnianie publiczne.

Użytkownik portalu E-dach oświadcza, że posiada wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć, tekstów i video (w tym szczególnie umieszczanych przez Użytkownika samodzielnie na portalu E-dach). Ponadto Użytkownik oświadcza, iż ww. utwory są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów.

Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w portalu ww. materiałów/utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

Użytkownik upoważnia niniejszym Spółkę do nieodpłatnego wykorzystywania ww. materiałów, w szczególności poprzez ich publikowanie na stronach E-dach i innych portalach lub gazetach Spółki oraz utrwalenie, zwielokrotnianie i publikowanie w wydawanych przez Spółkę wydawnictwach i wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity itp. Ponadto Użytkownik upoważnia Spółkę do wykorzystywania ww. materiałów w celach promocyjnych i reklamowych.

Postanowienia końcowe

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znaleźć można w polityce prywatności dostępnej TUTAJ.
Według najlepszej wiedzy Spółki brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach portalu E-dach.

Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z portalu E-dach będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w Regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z portalu E-dach w sposób anonimowy.

Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Spółki. Spółka bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Spółka ewentualnie powierzyła przetwarzanie danych osobowych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
Spółka może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Spółki, a także zmianami w strukturze lub w treści portalu E-dach lub oferty Spółki. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach portalu E-dach i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Forum, z powiadomieniem o treści zmian.
Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z portalu E-dach przez likwidację Konta Użytkownika lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.
Powyższe nie ma wpływu na udzieloną Spółce licencję.

Wszelkie reklamacje wynikające z funkcjonowania portalu E-dach należy kierować na adres sekretariat@polskapress.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
ADRESAT
Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, e-mail sekretariat@polskapress.pl.
 
TREŚĆ OŚWIADCZENIA
-    Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy dostawy następujących rzeczy umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi
-    Data zawarcia umowy/odbioru
-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
-    Adres konsumenta(-ów)
-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
-    Data

Przydatne porady

Wyjątkowe konkursy

Nowości rynkowe

Zobacz także